CER CODE - EVROPSKÝ KODEX O ODPADECH A ENVIRONMENTÁLNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY


PŘED KONTROLOU KÓD CER, MUSÍ BÝT ZKONTROLOVANÉ SYSTÉMOVÁ AUTORIZACE.

ZÁVODY PŮSOBÍCÍ V ODPADOVÉM SEKTORU JSOU ROZDĚLENY DO DVOU MAKRO KATEGORIÍ:

- SYSTÉMY OPRÁVNĚNÉ K ZOTAVENÍ
- SYSTÉMY OPRÁVNĚNÉ K LIKVIDACE

- OPRÁVNĚNÍ K OBNOVENÍ JSOU URČENA V DOPISU „R“ A RELATIVNÍ ČÍSLOVÁNÍ.
- LIKVIDAČNÍ OPRÁVNĚNÍ JSOU URČENA V DOPISU „D“ A RELATIVNÍ ČÍSLOVÁNÍ.

cer kód závodu na likvidaci odpadu

OPRAVNÉ ČINNOSTI URČUJE Legislativní vyhláška 152/06, příloha C:

A1: pro odpad, který se převážně znovu používá jako palivo nebo k výrobě energie
A2: pro regeneraci a/nebo regeneraci rozpouštědel
A3: pro všechny operace recyklace a/nebo obnovy těch organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (obvyklé je kompostování)
A4: používá se k recyklaci a získávání železných a neželezných kovů a také na nástroje uznané jako sloučeniny kovů (obvyklé jsou balíky autovraků)
A5: pro recyklaci a/nebo obnovu jiných anorganických látek
A6: používá se k regeneraci kyselin nebo zásad
A7: platné povolení k využití produktů používaných k zachycování znečišťujících látek
A8: používané pro získávání produktů z katalyzátorů
A9: k regeneraci nebo jinému opětovnému použití použitých olejů
A10: k rozmetání na půdě ve prospěch zemědělství
A11: vztahuje se na použití odpadu získaného z jedné z operací označených R1 až R10
A12: užitečné pro výměnu odpadu a podrobit jej jedné z operací uvedených od R1 do R11
A13: označuje oprávnění uložit odpad do rezervy a následně jej podrobit jedné z operací uvedených v bodech R1 až R12 (s výjimkou dočasného uskladnění před sběrem v místě, kde vznikly)

LIKVIDAČNÍ ČINNOSTI URČUJE Legislativní vyhláška 152/06, příloha B

D1: Uložení na nebo do půdy (např. skládka)
D2: Zpracování půdy (např. biodegradace tekutého odpadu nebo kalu v půdě)
D3: Hlubinné injektáže (např. injektáže čerpatelného odpadu do vrtů. V solných dómech nebo přírodních geologických zlomech)
D4: Lagunáž (například vypouštění tekutého odpadu nebo kalu do studní, rybníků nebo lagun atd.)
D5: Speciálně připravená skládka (např. systematizace v samostatných vodotěsných buňkách, zakrytých nebo izolovaných od sebe a od okolí)
D6: Vypouštění tuhého odpadu do vodního prostředí kromě ponoření
D7: Ponoření, včetně pohřbu do podpovrchu moře
D8: Biologické ošetření neuvedené jinde v této příloze, jehož výsledkem jsou sloučeniny nebo směsi, které jsou eliminovány jedním z postupů uvedených v bodech D1 až D12
D9: Fyzikálně-chemické ošetření neuvedené jinde v této příloze, které vede ke vzniku sloučenin nebo směsí eliminovaných jedním z procesů uvedených v bodech D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace atd.
D10: Pozemní spalování
D11: Spalování na moři
D12: Stálé skladování (např. umístění kontejnerů do dolu atd.)
D13: Předběžné seskupení před jednou z operací uvedených v bodech D1 až D12
D14: Předběžné přepracování před jednou z operací uvedených v bodech D1 až D13
D15: Předběžné uložení před jednou z operací uvedených v bodech D1 až D14 (s výjimkou dočasného uložení před sběrem v místě jejich výroby)

SEZNAM KÓDŮ CER
EVROPSKÝ SEZNAM ODPADŮ

KODEX A POPIS ODMÍTNUTÍ CER

010000 ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z PROSPEKCE, TĚŽBY Z DŮLŮ NEBO LOMŮ A Z FYZIKÁLNÍ NEBO CHEMICKÉ ÚPRAVY NEROSTŮ

010100 CER odpad vznikající při těžbě nerostů

010101 CER odpad z těžby kovových rud

010102 CER odpady z těžby nekovových nerostů

010300 CER odpady produkované chemickým a fyzikálním zpracováním kovových rud

010304 * Sterilní CER, které mohou vytvářet kyselinu produkovanou zpracováním sirné rudy

010305 * CER ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky

010306 CER sterilní jiné než uvedené v 01 03 04 a 01 03 05

010307 * CER ostatní odpady obsahující nebezpečné látky z chemického a fyzikálního zpracování kovových rud

010308 Prach CER a související zbytky jiné než uvedené pod číslem 01 03 07

010309 Červené kaly CER z výroby oxidu hlinitého neuvedené pod číslem 01 03 07

010399 Odpady CER jinak nespecifikované

010400 CER odpady produkované chemickým a fyzikálním zpracováním nekovových minerálů

010407 * Odpady CER obsahující nebezpečné látky, vyrobené chemickým a fyzikálním zpracováním nekovových minerálů

010408 CER odpadní štěrk a drcený kámen neuvedený pod číslem 01 04 07

010409 CER odpadní písek a jíl 010410 prach a související zbytky jiné než uvedené pod číslem 01 04 07

010411 Odpady CER ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

010412 CER hlušina a jiné zbytky z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

010413 Odpady CER ze zpracování kamene neuvedené pod číslem 01 04 07

010499 Odpady CER jinak nespecifikované

010500 CER vrtné kaly a jiné vrtné odpady

010504 CER sladkovodní vrtné bahno a odpad

010505 * CER olej obsahující vrtné kaly a odpady

010506 * CER vrtné kaly a jiné odpady vrtání obsahující nebezpečné látky

KODEX A POPIS ODMÍTNUTÍ CER

010507 CER vrtné kaly a odpady obsahující baryt, jiné než 01 05 05 a 01 05 06

010508 Vrtné kaly a odpady obsahující chlorid EWC jiné než 01 05 05 a 01 05 06

010599 Odpady CER jinak nespecifikované

020000 CER ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, AKVAKULTURY, LESNICTVÍ, LOVU A RYBOLOVU, ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPRAVY POTRAVIN

020100 CER odpady ze zemědělství, zahradnictví, akvakultury, lesnictví, lovu a rybolovu 020101 kaly z pracích a čisticích operací

020102 CER odpad živočišných tkání

020103 CER odpad z rostlinných tkání

020104 CER plastový odpad (kromě obalů)

020106 CER zvířecí výkaly, moč a hnůj (včetně použité podestýlky), odpadní vody shromažďované odděleně a upravované mimo provozovnu

020107 CER lesní odpady

020108 * CER agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky

020109 EWC agrochemické odpady jiné než 02 01 08

020110 Kovový odpad CER

020199 Odpady CER jinak nespecifikované

020200 CER odpady z přípravy a zpracování masa, ryb a dalších potravin živočišného původu

020201 CER kaly z pracích a čisticích provozů

020202 CER odpad živočišných tkání

020203 CER odpad nevhodný ke spotřebě nebo zpracování

020204 CER kaly z čištění odpadních vod na místě

020299 Odpady CER jinak nespecifikované

020300 CER odpady z přípravy a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; výroby konzervovaných potravin; výroba kvasnic a kvasnicového extraktu, příprava a fermentace melasy

020301 CER kaly vyrobené praním, čištěním, loupáním, odstřeďováním a separací složek

020302 Odpady CER související s používáním konzervačních látek

020303 CER odpad produkovaný extrakcí rozpouštědlem

020304 CER odpad nevhodný ke spotřebě nebo zpracování

KODEX A POPIS ODMÍTNUTÍ CER

020305 CER kaly z čištění odpadních vod na místě

020399 Odpady CER jinak nespecifikované

020400 CER odpad z rafinace cukru

020401 CER zbytkové nečistoty z čištění a mytí řepy

020402 CER mimo specifikaci uhličitan vápenatý

020403 CER kaly z čištění odpadních vod na místě

020499 Odpady CER jinak nespecifikované

020500 CER odpad z mlékárenského průmyslu

020501 CER odpad nevhodný ke spotřebě nebo zpracování

020502 CER kaly z čištění odpadních vod na místě

020599 Odpady CER jinak nespecifikované

020600 CER odpad z cukrářského a pekařského průmyslu

020601 CER odpad nevhodný ke spotřebě nebo zpracování

020602 Odpady CER související s používáním konzervačních látek

020603 CER kaly z čištění odpadních vod na místě

020699 Odpady CER jinak nespecifikované

020700 CER odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (kromě kávy, čaje a kakaa)

020701 CER odpad vzniklý praním, čištěním a mletím suroviny

020702 Odpady CER z destilace alkoholických nápojů

020703 CER odpad produkovaný chemickým zpracováním

020704 CER odpad nevhodný ke spotřebě nebo zpracování

020705 CER kaly z čištění odpadních vod na místě

020799 Odpady CER jinak nespecifikované

030000 CER ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY PANELU, NÁBYTKU, VLÁKNINY, PAPÍRU A KARTONU

030100 CER odpady ze zpracování dřeva a výroby panelů a nábytku

030101 CER odpadní kůra a korek

030104 * EWC piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky 030105 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04

030199 Odpady CER jinak nespecifikované

030200 CER odpad z konzervačních ošetření dřeva

KODEX A POPIS ODMÍTNUTÍ CER

030201 * Produkty CER pro konzervaci dřeva obsahující nehalogenované organické sloučeniny

030202 * Produkty CER pro konzervaci dřeva obsahující chlorované organické sloučeniny

030203 * Produkty CER pro konzervativní ošetření dřeva obsahující organokovové sloučeniny

030204 * Výrobky CER pro konzervaci dřeva obsahující anorganické sloučeniny

030205 * CER ostatní produkty pro konzervaci dřeva obsahující nebezpečné látky

030299 Výrobky CER pro ošetření dřeva jinak blíže neurčené

030300 CER odpady z výroby a zpracování buničiny, papíru a lepenky 030301 kůra a dřevní odpad

030302 CER regenerační kaly z maceračních lázní (zelený louh)

030305 CER kaly z procesů odstraňování tiskařské barvy při recyklaci papíru

030307 CER odpady z mechanické separace při výrobě buničiny z papíru a lepenkového odpadu

030308 CER odpad z třídění papíru a lepenky určený k recyklaci

030309 CER odpadní kaly obsahující uhličitan vápenatý

030310 CER odpadní vlákna a kaly obsahující vlákna, plniva a povlakové produkty vytvořené mechanickými separačními procesy

030311 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 03 03 10

030399 Odpady CER jinak nespecifikované

040000 CER ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A KOŽEŠINY A TÉŽ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

040100 CER odpad ze zpracování kůže a kožešin

040101 CER dužina a úlomky vápna

040102 CER odpad z vápnění

040103 * CER použité odmašťovací lázně obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

040104 CER kapalina na opalování obsahující chrom

040105 CER kapalina na opalování neobsahující chrom

040106 CER kaly, zejména vyrobené čištěním odpadních vod na místě, obsahující chrom

040107 CER kaly, zejména vyrobené zpracováním odpadních vod na místě, neobsahující chrom

040108 CER vyčiněná kůže (odřezky, odpad, odřezky, leštící prášky) obsahující chrom

040109 CER odpad z obalových a dokončovacích operací

040199 Odpady CER jinak nespecifikované

040200 CER odpad z textilního průmyslu

040209 CER odpad z kompozitních materiálů (impregnovaná vlákna, elastomery, plastomery)

040210 CER organický materiál z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

040214 * Odpady CER z dokončovacích operací obsahující organická rozpouštědla

040215 CER dokončovací odpady neuvedené pod 04 02 14

040216 * CER barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

040217 CER barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16

040219 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

040220 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 04 02 19

040221 CER odpad ze surových textilních vláken

040222 CER odpad ze zpracovaných textilních vláken

040299 Odpady CER jinak nespecifikované

050000 CER ODPAD Z RAFINACE ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A PYROLYTICKÉ ÚPRAVY UHLÍ

050100 CER odpad z rafinace ropy

050102 * kaly CER z procesů odsolování 050103 * kaly usazené na dně nádrží

050104 * Kaly kyselin CER vyrobené alkylačními procesy

050105 * Únik oleje CER

050106 * CER olejové kaly produkované údržbou závodů a zařízení

050107 * Kyselé dehty CER

050108 * EWC ostatní dehty

050109 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

050110 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 05 01 09

050111 * Odpady CER z čištění paliv s bázemi

050112 * Oleje obsahující kyseliny CER

050113 CER zbytkový kal z napájecí vody kotle

050114 Odpad CER produkovaný chladicími věžemi

050115 * CER použité jílové filtry

050116 CER odpady z odsíření ropy obsahující síru

050117 CER bitumen

050199 Odpady CER jinak nespecifikované

050600 CER odpad produkovaný pyrolytickým zpracováním uhlí

050601 * Kyselé dehty CER

050603 * EWC ostatní dehty

050604 Odpad CER produkovaný chladicími věžemi

050699 Odpady CER jinak nespecifikované

050700 CER odpad produkovaný čištěním a přepravou zemního plynu

050701 * Odpad EWC obsahující rtuť

050702 CER odpad obsahující síru

050799 Odpady CER jinak nespecifikované

060000 CER ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

060100 CER odpady z výroby, formulace, dodávky a použití kyselin

060101 * CER kyselina sírová a kyselina siřičitá

060102 * CER kyselina chlorovodíková

060103 * CER kyselina fluorovodíková

060104 * CER fosforečná a fosforečná kyselina

060105 * CER kyselina dusičná a kyselina dusitá

060106 * CER ostatní kyseliny 060199 odpady jinak neuvedené

060200 Odpady CER z výroby, formulace, dodávky a použití zásad

060201 * CER hydroxid vápenatý

060203 * CER hydroxid amonný

060204 * CER hydroxid sodný a draselný

060205 * EWC ostatní báze 060299 odpady jinak blíže nespecifikované

060300 CER odpady z MFSU solí, jejich roztoků a oxidů kovů

060311 * CER soli a jejich roztoky obsahující kyanidy

060313 * CER soli a jejich roztoky obsahující těžké kovy

060314 CER soli a jejich roztoky, jiné než uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

060315 * Oxidy kovů CER obsahující těžké kovy

060316 Oxidy kovů CER neuvedené pod 06 03 15

060399 Odpady CER jinak nespecifikované

060400 Odpady obsahující kovy CER jiné než uvedené pod číslem 06 03

060403 * Odpady CER obsahující arsen

060404 * Odpad EWC obsahující rtuť

060405 * Odpad CER obsahující jiné těžké kovy

060499 Odpady CER jinak nespecifikované

060500 CER kaly z čištění odpadních vod na místě

060502 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

060503 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 06 05 02

060600 CER odpady z výroby, formulace, dodávky a použití chemikálií obsahujících síru, chemické procesy síry a procesy odsíření

060602 * CER odpad obsahující nebezpečné sulfidy

060603 Odpady EWC obsahující sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

060699 Odpady CER jinak nespecifikované

060700 Odpady CER z výroby, formulace, dodávky a použití halogenových produktů a halogenových chemických procesů

060701 * Odpady CER z elektrolytických procesů obsahující azbest

060702 * Aktivní uhlí EWC z výroby chlóru

060703 * CER kaly síranu barnatého obsahující rtuť

060704 * CER roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina

060799 Odpady CER jinak nespecifikované

060800 CER odpady z výroby, formulace, dodávky a použití křemíku a jeho derivátů

060802 * Odpad CER obsahující nebezpečný chlorsilan

060899 Odpady CER jinak nespecifikované

060900 CER odpady z MFSU fosforových produktů a chemických procesů fosforu

060902 CER fosforová struska

060903 * CER reakční odpad na bázi vápníku obsahující nebo kontaminovaný nebezpečnými látkami

060904 CER reakční odpady na bázi vápníku jiné než uvedené pod číslem 06 09 03

060999 Odpady CER jinak nespecifikované

061000 CER odpad z MFSU chemikálií obsahujících dusík, chemické procesy s dusíkem a výroba hnojiv

061002 * Odpad EWC obsahující nebezpečné látky

061099 Odpady CER jinak nespecifikované

061100 Odpady CER z výroby anorganických a zakalovacích pigmentů

061101 Odpady CER z reakcí na bázi vápníku při výrobě oxidu titaničitého

061199 Odpady CER jinak nespecifikované

061300 Odpady CER z anorganických chemických procesů jinak nespecifikované

061301 * Přípravky na ochranu rostlin EWC, prostředky na ochranu dřeva a jiné anorganické biocidy

061302 * Spotřebované aktivní uhlí EWC (kromě 06 07 02)

061303 CER saze

061304 * Odpady CER ze zpracování azbestu

061305 * CER saze

061399 Odpady CER jinak nespecifikované

070000 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

070100 Odpady CER z výroby, formulace, dodávky a používání základních organických chemikálií

070101 * CER vodné promývací roztoky a matečné louhy

070103 * CER halogenovaná organická rozpouštědla, promývací roztoky a matečné louhy

070104 * CER ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

070107 * CER halogenované destilační zbytky a reakční zbytky

070108 * CER ostatní destilační zbytky a reakční zbytky

070109 * CER halogenované filtrační koláče a použité absorbenty

070110 * CER ostatní filtrační koláče a použité absorbenty

070111 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

070112 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 07 01 11

070199 Odpady CER jinak nespecifikované

070200 CER odpady z MFSU plastů, syntetických kaučuků a umělých vláken

070201 * CER vodné promývací roztoky a matečné louhy

070203 * CER halogenovaná organická rozpouštědla, promývací roztoky a matečné louhy

070204 * CER ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

070207 * CER halogenované destilační zbytky a reakční zbytky

070208 * CER ostatní destilační zbytky a reakční zbytky

070209 * CER halogenované filtrační koláče a použité absorbenty

070210 * CER ostatní filtrační koláče a použité absorbenty

070211 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

070212 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 07 02 11

070213 CER plastový odpad

070214 * Odpady CER z přísad obsahujících nebezpečné látky

070215 Odpady CER z jiných přísad, než které jsou uvedeny pod číslem 07 02 14

070216 * CER odpad obsahující nebezpečný silikon

070217 Odpady obsahující silikon EWC jiné než uvedené pod 07 02 16

070299 Odpady CER jinak nespecifikované

070300 Odpady CER z MFSU organických barviv a pigmentů (kromě 06 11)

070301 * CER vodné promývací roztoky a matečné louhy

070303 * CER halogenovaná organická rozpouštědla, promývací roztoky a matečné louhy

070304 * CER ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

070307 * CER halogenované destilační zbytky a reakční zbytky

070308 * CER ostatní destilační zbytky a reakční zbytky

070309 * CER halogenované filtrační koláče a použité absorbenty

070310 * CER ostatní filtrační koláče a použité absorbenty

070311 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

070312 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 07 03 11

070399 Odpady CER jinak nespecifikované

070400 CER odpady z výroby, formulace, dodávky a použití přípravků na ochranu rostlin (kromě 02 01 08 a 02 01 09), prostředků na ochranu dřeva (kromě 03 02) a jiných organických biocidů

070401 * CER vodné promývací roztoky a matečné louhy

070403 * CER halogenovaná organická rozpouštědla, promývací roztoky a matečné louhy

070404 * CER ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

070407 * CER halogenované destilační zbytky a reakční zbytky

070408 * CER ostatní destilační zbytky a reakční zbytky

070409 * CER halogenované filtrační koláče a použité absorbenty

070410 * CER ostatní filtrační koláče a použité absorbenty

070411 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

070412 CER angi z čištění odpadních vod na místě, které nejsou uvedeny pod číslem 07 04 11

070413 * Pevný odpad CER obsahující nebezpečné látky

070499 Odpady CER jinak nespecifikované

070500 Odpady CER z výroby, formulace, dodávky a použití farmaceutických produktů

070501 * CER vodné promývací roztoky a matečné louhy

070503 * CER halogenovaná organická rozpouštědla, promývací roztoky a matečné louhy

070504 * CER ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

070507 * CER halogenované destilační zbytky a reakční zbytky

070508 * CER ostatní destilační zbytky a reakční zbytky

070509 * CER halogenované filtrační koláče a použité absorbenty

070510 * CER ostatní filtrační koláče a použité absorbenty

070511 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

070512 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 07 05 11

070513 * Pevný odpad CER obsahující nebezpečné látky

070514 Pevné odpady CER jiné než uvedené pod 07 05 13

070599 Odpady CER jinak nespecifikované

070600 CER odpady z výroby, formulace, dodávky a použití tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

070601 * CER vodné promývací roztoky a matečné louhy

070603 * CER halogenovaná organická rozpouštědla, promývací roztoky a matečné louhy

070604 * CER ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

070607 * CER halogenované destilační zbytky a reakční zbytky

070608 * CER ostatní destilační zbytky a reakční zbytky

070609 * CER halogenované filtrační koláče a použité absorbenty

070610 * CER ostatní filtrační koláče a použité absorbenty

070611 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

070612 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 07 06 11

070699 Odpady CER jinak nespecifikované

070700 CER odpady z MFSU čistých chemikálií a chemikálií jinak nespecifikovaných

070701 * CER vodné promývací roztoky a matečné louhy

070703 * CER halogenovaná organická rozpouštědla, promývací roztoky a matečné louhy

070704 * CER ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

070707 * CER halogenované destilační zbytky a reakční zbytky

070708 * CER ostatní destilační zbytky a reakční zbytky

070709 * CER halogenované filtrační koláče a použité absorbenty

070710 * CER ostatní filtrační koláče a použité absorbenty

070711 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

070712 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 07 07 11

070799 Odpady CER jinak nespecifikované

080000 CER ODPADY Z VÝROBY, FORMULACE, DODÁVKY A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚRŮ (BARVY, LAKY A GLAZOVANÉ SMALY), LEPIDEL, TĚSNÍCÍCH TĚSNÍKŮ A BAREV PRO POTISK

080100 CER odpady z výroby, formulace, dodávky a použití a odstraňování barev a laků

080111 * CER odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080112 CER odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

080113 * CER kaly z barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080114 CER kaly z barev a laků neuvedené pod číslem 08 01 13

080115 * Vodné kaly CER obsahující barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080116 Vodné kaly CER obsahující barvy a laky jiné než uvedené pod číslem 08 01 15

080117 * CER kaly z odstraňování barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080118 CER kaly z odstraňování barev a laků jiné než uvedené pod 08 01 17

080119 * Vodné suspenze CER obsahující barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080120 Vodné suspenze CER obsahující barvy a laky jiné než uvedené pod číslem 08 01 19

080121 * CER zbytky barev nebo odstraňovačů nátěrů

080199 Odpady CER jinak nespecifikované

080200 CER odpady z MFSU jiných nátěrů (včetně keramických materiálů)

080201 CER odpadní prach z nátěrů

080202 Vodné kaly CER obsahující keramické materiály

080203 CER vodné suspenze obsahující keramické materiály

080299 Odpady CER jinak nespecifikované

080300 Odpady CER z výroby, formulace, dodávky a použití tiskových barev

080307 Vodné kaly CER obsahující inkoust

080308 CER vodný tekutý odpad obsahující inkoust

080312 * Odpadní inkoust CER obsahující nebezpečné látky

080313 Odpadní inkoust CER jiný než uvedený pod číslem 08 03 12

080314 * Kaly inkoustu CER obsahující nebezpečné látky

080315 CER inkoustové kaly jiné než uvedené pod 08 03 14

080316 * CER zbytky chemických roztoků pro leptání

080317 * Odpadní tiskový toner CER obsahující nebezpečné látky

080318 Odpadní tiskový toner CER jiný než uvedený pod číslem 08 03 17

080319 * CER disperzní oleje

080399 Odpady CER jinak nespecifikované

080400 CER odpady z výroby, formulace, dodávky a použití lepidel a tmelů (včetně hydroizolačních produktů)

080409 * CER odpadní lepidla a tmely obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080410 CER odpadní lepidla a tmely neuvedené pod číslem 08 04 09

080411 * Kaly lepidel a tmelů CER obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080412 CER kaly z lepidel a tmelů neuvedené pod číslem 08 04 11

080413 * CER vodné kaly obsahující lepidla a tmely obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080414 Vodné kaly CER obsahující lepidla a tmely jiné než uvedené pod číslem 08 04 13

080415 * CER vodný tekutý odpad obsahující lepidla a tmely obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080416 CER vodný tekutý odpad obsahující lepidla a tmely neuvedené pod číslem 08 04 15

080417 * Pryskyřičný olej CER

080499 Odpady CER jinak nespecifikované

080500 Odpady CER jinak neuvedené v 08

080501 * Odpadní izokyanáty CER

090000 CER ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

090100 CER odpad z fotografického průmyslu

090101 * CER vyvíjecí a aktivační řešení na vodní bázi

090102 * Řešení pro vývojku ofsetových desek CER na vodní bázi

090103 * Vývojová řešení na bázi rozpouštědel CER

090104 * CER fixační roztoky

090105 * CER mycí roztoky a fixační dorazové roztoky

090106 * Odpady CER obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu na místě

090107 CER fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

090108 CER fotografický film a papír, bez stříbra nebo sloučenin stříbra

090110 CER jednorázové fotoaparáty bez baterií

090111 * Jednorázové kamery CER obsahující baterie, které jsou součástí 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03

090112 CER kamery na jedno použití jiné než uvedené pod 09 01 11

090113 * EWC vodný kapalný odpad z recyklace stříbra na místě neuvedený pod číslem 09 01 06

090199 Odpady CER jinak nespecifikované

100000 XNUMX CER ODPADU PRODUKOVANÝCH TEPELNÝMI PROCESY

100100 CER odpad produkovaný tepelnými elektrárnami a jinými tepelnými elektrárnami (kromě 19)

100101 CER popel, struska a kotlový prach (kromě kotlového prachu uvedeného pod 10 01 04)

100102 CER uhelný popílek

100103 CER popílek z rašeliny a neupraveného dřeva

100104 * CER lehký popel z topného oleje a prachu z kotle

100105 Pevný odpad CER produkovaný reakcemi na bázi vápníku v procesech odsíření spalin

100107 Blátivý odpad CER produkovaný reakcemi na bázi vápníku v procesech odsíření spalin

100109 * CER kyselina sírová

100113 * Popílek CER z emulgovaných uhlovodíků používaný jako palivo

100114 * CER spodní popel, struska a kotlový prach ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky

100115 CER spodní popel, struska a kotlový prach ze spoluspalování neuvedené pod číslem 10 01 14

100116 * Popílek CER ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky

100117 popílek CER ze spoluspalování neuvedený pod číslem 10 01 16

100118 * Odpady CER z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

100119 Odpady CER z čištění spalin neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

100120 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

100121 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 10 01 20

100122 * Vodné kaly CER z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

100123 Vodné kaly CER z čištění kotlů jiné než uvedené pod číslem 10 01 22

100124 CER písky reaktorů s fluidním ložem

100125 CER odpad ze skladování a přípravy paliva z uhelných termoelektráren

100126 CER odpad z úpravy chladicí vody

100199 Odpady CER jinak nespecifikované

100200 CER odpad z železářského a ocelářského průmyslu

100201 CER odpad z úpravy strusky

100202 CER neupravená struska

100207 * Pevný odpad CER z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

100208 Odpady CER z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 02 07

100210 CER válcované vločky

100211 * Odpad EWC z úpravy chladicí vody, obsahující oleje

100212 Odpad EWC z čištění chladicí vody neuvedený pod číslem 10 02 11

100213 * CER kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

100214 Kaly a filtrační koláče CER z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

100215 CER ostatní kaly a filtrační koláče

100299 Odpady CER jinak nespecifikované

100300 odpadů CER z tepelné metalurgie hliníku

100302 CER fragmentů anod

100304 * EWC struska z prvovýroby

100305 CER odpadní oxid hlinitý

100308 * CER solná struska z druhotné výroby

100309 * EWC černá struska z druhotné výroby

100315 * Stěrky CER, které jsou hořlavé nebo které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

100316 Stěrky CER neuvedené pod číslem 10 03 15

100317 * Odpad z výroby anody obsahující dehet

100318 Odpady obsahující uhlík CER z výroby anod jiné než uvedené pod číslem 10 03 17

100319 * CER prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

100320 CER prach z kouřových plynů neuvedený pod číslem 10 03 19

100321 * EWC ostatní prášky a částice (včetně těch z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

100322 CER ostatní prášky a částice (včetně těch z kulových mlýnů), jiné než uvedené pod číslem 10 03 21

100323 * Pevný odpad CER z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

100324 Odpady CER z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 03 23

100325 * CER kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

100326 Kaly a filtrační koláče CER z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

100327 * Odpad EWC z úpravy chladicí vody obsahující olej

100328 Odpad EWC z čištění chladicí vody neuvedený pod číslem 10 03 27

100329 * Odpady CER z úpravy solných a černých strusek obsahujících nebezpečné látky

100330 Odpady CER z úpravy solných a černých strusek neuvedené pod číslem 10 03 29

100399 Odpady CER jinak nespecifikované

100400 odpadů CER z tepelné metalurgie olova

100401 * CER strusky z primární a sekundární výroby

100402 * CER nečistoty a stěrky z primární a sekundární výroby

100403 * CER arzeničnan vápenatý

100404 * CER prach ze spalin

100405 * CER ostatní prášky a částice

100406 * Pevný odpad CER z čištění spalin

100407 * CER kaly a filtrační koláče z čištění spalin

100409 * Odpad EWC z úpravy chladicí vody obsahující olej

100410 Odpad EWC z čištění chladicí vody neuvedený pod číslem 10 04 09

100499 Odpady CER jinak nespecifikované

100500 odpadů CER z tepelné metalurgie zinku

100501 CER strusky z primární a sekundární výroby

100503 * CER prach ze spalin

100504 CER ostatní prášky a částice

100505 * Pevný odpad CER z čištění spalin

100506 * CER kaly a filtrační koláče z čištění spalin

100508 * Odpad EWC z úpravy chladicí vody obsahující olej

100509 Odpad EWC z čištění chladicí vody neuvedený pod číslem 10 05 08

100510 * CER struska a stěrky, které jsou hořlavé nebo uvolňují při kontaktu s vodou hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

100511 CER struska a stěrky neuvedené pod číslem 10 05 10

100599 Odpady CER jinak nespecifikované

100600 odpadů CER z tepelné metalurgie mědi

100601 CER strusky z primární a sekundární výroby

100602 CER nečistoty a stěrky z primární a sekundární výroby

100603 * CER prach ze spalin

100604 CER ostatní prášky a částice

100606 * Pevný odpad CER z čištění spalin

100607 * CER kaly a filtrační koláče z čištění spalin

100609 * Odpad EWC z úpravy chladicí vody obsahující olej

100610 Odpad EWC z čištění chladicí vody neuvedený pod číslem 10 06 09

100699 Odpady CER jinak nespecifikované

100700 CER odpady z tepelné metalurgie stříbra, zlata a platiny 100701 strusky z primární a sekundární výroby

100702 CER nečistoty a stěrky z primární a sekundární výroby

100703 Pevný odpad CER produkovaný úpravou výparů

100704 CER ostatní prášky a částice

100705 CER kaly a zbytky filtrů produkované zpracováním výparů

100707 * Odpad EWC z úpravy chladicí vody obsahující olej

100708 Odpad EWC z čištění chladicí vody neuvedený pod číslem 10 07 07

100799 Odpady CER jinak nespecifikované

100800 CER odpady z tepelné metalurgie ostatních neželezných nerostů

100804 CER prach a částice

100808 * CER slané strusky z primární a sekundární výroby

100809 CER ostatní struska

100810 * Nečistoty a stěry CER, které jsou hořlavé nebo uvolňují při kontaktu s vodou hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

100811 CER nečistoty a stěry neuvedené pod číslem 10 08 10

100812 * Odpad CER obsahující dehet z výroby anod

100813 Odpady obsahující uhlík CER z výroby anod jiné než uvedené pod číslem 10 08 12

100814 CER fragmentů anod

100815 * CER prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

100816 CER prach z kouřových plynů neuvedený pod číslem 10 08 15

100817 * CER kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

100818 Kaly a filtrační koláče CER z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 08 17

100819 * Odpad EWC z úpravy chladicí vody obsahující olej

100820 Odpad EWC z čištění chladicí vody neuvedený pod číslem 10 08 19

100899 Odpady CER jinak nespecifikované

100900 odpadů CER z tavení železných materiálů

100903 CER tavící struska

100905 * CER nepoužité slévárenské formy a jádra obsahující nebezpečné látky

100906 CER nepoužité slévárenské formy a jádra neuvedená pod číslem 10 09 05

100907 * CER použité slévárenské formy a jádra obsahující nebezpečné látky

100908 CER použité slévárenské formy a jádra neuvedené pod číslem 10 09 07

100909 * CER prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

100910 CER prach z kouřových plynů neuvedený pod číslem 10 09 09

100911 * EWC ostatní částice obsahující nebezpečné látky

100912 CER jiné částice než ty, které jsou uvedeny pod číslem 10 09 11

100913 * Pojiva odpadu CER obsahující nebezpečné látky

100914 Pojiva odpadu CER neuvedená pod číslem 10 09 13

100915 * Výrobky CER pro detektory trhlin v odpadech obsahující nebezpečné látky

100916 CER odpad výrobků z detektorů trhlin neuvedený pod číslem 10 09 15

100999 Odpady CER jinak nespecifikované

101000 odpadů CER z odlévání neželezných materiálů

101003 CER tavící struska

101005 * CER nepoužité slévárenské formy a jádra obsahující nebezpečné látky

101006 CER nepoužité slévárenské formy a jádra neuvedená pod číslem 10 10 05

101007 * CER použité slévárenské formy a jádra obsahující nebezpečné látky

101008 CER použité slévárenské formy a jádra neuvedené pod číslem 10 10 07

101009 * CER prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

101010 CER prach z kouřových plynů neuvedený pod číslem 10 10 09

101011 * EWC ostatní částice obsahující nebezpečné látky

101012 CER jiné částice než ty, které jsou uvedeny pod číslem 10 10 11

101013 * Pojiva odpadu CER obsahující nebezpečné látky

101014 Pojiva odpadu CER neuvedená pod číslem 10 10 13

101015 * Výrobky CER pro detektory trhlin v odpadech obsahující nebezpečné látky

101016 CER odpad výrobků z detektorů trhlin neuvedený pod číslem 10 10 15

101099 Odpady CER jinak nespecifikované

101100 CER odpady z výroby skla a skleněných výrobků

101103 CER odpadní vláknité materiály na bázi skla

101105 CER prach a částice

101109 * CER odpadní směs nepodléhající tepelnému zpracování, obsahující nebezpečné látky

101110 Odpadní směs CER tepelně nezpracovaná, jiná než uvedená pod číslem 10 11 09

101111 * EWC odpadní sklo ve formě částic a skleněný prášek obsahující těžké kovy (např. z katodových trubic)

101112 Odpad ze skla EWC jiný než uvedený v 10 11 11

101113 * CER leštící a brusný kal na sklo obsahující nebezpečné látky

101114 CER kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

101115 * Pevný odpad CER z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

101116 Odpady CER z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

101117 * CER kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

101118 Kaly a filtrační koláče CER z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 11 17

101119 * Pevný odpad EWC z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

101120 Pevné odpady CER z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod položkou 10 11 19

101199 Odpady CER jinak nespecifikované

101200 CER odpady z výroby keramických výrobků, cihel, dlaždic a stavebních materiálů

101201 CER odpad ze sloučenin, které nebyly podrobeny tepelnému zpracování

101203 CER prach a částice

101205 CER kaly a zbytky filtrů produkované zpracováním výparů

101206 CER odpadní formy

101208 CER odpad z keramiky, cihel, dlaždic a stavebních materiálů (tepelně zpracován)

101209 * Pevný odpad CER z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

101210 Pevné odpady CER z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 12 09

101211 * CER odpad ze sklenářských provozů obsahující těžké kovy

101212 CER odpad ze sklenářských operací jiných než uvedených v položce 10 12 11

101213 CER kaly z čištění odpadních vod na místě

101299 Odpady CER jinak nespecifikované

101300 CER odpady z výroby cementu, vápna a sádry a výrobků z těchto materiálů

101301 CER odpad ze sloučenin, které nebyly podrobeny tepelnému zpracování

101304 CER odpad z kalcinace a hydratace vápna

101306 CER prach a částice (kromě těch z položek 10 13 12 a 10 13 13)

101307 CER kaly a zbytky filtrů produkované zpracováním výparů

101309 * Odpady CER z výroby azbestocementu obsahující azbest

101310 Odpady CER z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09

101311 Odpady CER z výroby kompozitních materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

101312 * Pevný odpad CER z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

101313 Pevné odpady CER z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 13 12

101314 CER odpad a cementový kal

101399 Odpady CER jinak nespecifikované

101400 CER odpadu produkovaného kremačními pecemi

101401 * Odpady CER z čištění spalin obsahující rtuť

110000 CER ODPAD Z POVRCHOVÉ CHEMICKÉ ÚPRAVY A POVLAKOVÁNÍ KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ; NEŽELEZNÁ HYDROMETALURGIE

110100 CER odpad produkovaný úpravou a povrchovou úpravou kovů (např. galvanické procesy, zinkování, moření, elektrolytické čištění, fosfátování, alkalické odmašťování, eloxování)

110105 * CER mořicí kyseliny

110106 * Kyseliny CER jinak neuvedené

110107 * Mořicí báze CER

110108 * CER fosfátovací kaly

10109 * Kaly a filtrační koláče CER obsahující nebezpečné látky

110110 Kaly a filtrační koláče CER neuvedené pod číslem 11 01 09

110111 * Vodné mycí roztoky CER obsahující nebezpečné látky

110112 Vodné promývací roztoky CER jiné než uvedené pod číslem 10 01 11

110113 * CER odmašťovací odpad obsahující nebezpečné látky

110114 CER odpad z odmašťování neuvedený pod číslem 11 01 13

110115 * CER eluáty a kaly z membránových systémů a iontoměničových systémů obsahující nebezpečné látky

110116 * CER nasycené nebo vyčerpané iontoměničové pryskyřice

110198 * EWC ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

110199 Odpady CER jinak nespecifikované

110200 CER odpad produkovaný hydrometalurgickým zpracováním neželezných kovů

110202 * Odpady CER z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu, goethitu)

110203 Odpady CER z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

110205 * Odpady CER z hydrometalurgického zpracování mědi obsahující nebezpečné látky

110206 Odpady CER z hydrometalurgického zpracování mědi jiné než 11 02 05

110207 * EWC ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

110299 Odpady CER jinak nespecifikované

110300 CER pevný odpad a kal produkovaný temperačními procesy

110301 * Odpad CER obsahující kyanid

110302 * EWC ostatní odpad

110500 CER odpad produkovaný procesy žárového zinkování

110501 CER pevný zinek

110502 CER zinkový popel

110503 * Pevný odpad CER z čištění spalin

110504 * CER tmavý není skladem

110599 Odpady CER jinak nespecifikované

120000 CER ODPAD ZE ZPRACOVÁNÍ A FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

120100 CER odpad produkovaný fyzikálním a mechanickým povrchovým zpracováním a úpravou kovů a plastů

120101 CER piliny a hobliny ze železných materiálů

120102 CER prach a částice železných materiálů

120103 CER piliny a hobliny z neželezných materiálů

120104 CER prach a částice neželezných materiálů

120105 CER piliny a hobliny z plastových materiálů

120106 * CER minerální strojní oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

120107 * CER minerální strojní oleje, bez halogenů (kromě emulzí a roztoků)

120108 * CER emulze a roztoky pro strojní zařízení, obsahující halogeny

120109 * CER emulze a roztoky pro stroje, bez halogenů

120110 * CER syntetické strojní oleje

120112 * CER vosky a použité tuky

120113 CER odpad ze svařování

120114 * CER kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

120115 CER strojní kaly neuvedené pod číslem 12 01 14

120116 * CER odpadní abrazivní materiál obsahující nebezpečné látky

120117 CER odpadní abrazivní materiál jiný než uvedený pod číslem 12 01 16

120118 * Kovové kaly CER (kalky z broušení, ostření a lapování) obsahující olej 120119 * strojní oleje, snadno biologicky odbouratelné

120120 * CER spotřebované při mletí těles a brusných materiálů obsahujících nebezpečné látky

120121 CER použitá brusná tělesa a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

120199 Odpady CER jinak nespecifikované

120300 CER odpady z procesů odmašťování vodou a párou (kromě 11)

120301 * - vodné mycí roztoky

120302 * Odpad CER produkovaný procesy odmašťování párou

130000 CER ODPADNÍ OLEJE A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (kromě jedlých olejů a olejů uvedených v kapitolách 05, 12 a 19)

130100 CER odpadní oleje pro hydraulické okruhy

130101 * CER hydraulické oleje obsahující PCB (1)

130104 * CER chlorované emulze 130105 * nechlorované emulze

130109 * Minerální oleje CER pro hydraulické systémy, chlorované

130110 * Minerální oleje CER pro hydraulické systémy, nechlorované

130111 * CER syntetické oleje pro hydraulické systémy

130112 * CER snadno biologicky odbouratelné oleje pro hydraulické okruhy

130113 * CER ostatní oleje pro hydraulické systémy

130200 CER odpadní motorový olej, převodový olej a mazací oleje

130204 * CER odpadní minerální chlorované motorové, převodové a mazací oleje

130205 * CER minerální nechlorované motorové, převodové a mazací oleje

130206 * CER odpadní syntetický motorový, převodový a mazací olej

130207 * CER snadno biologicky odbouratelný motorový, převodový a mazací olej

130208 * CER ostatní motorové, převodové a mazací oleje

130300 CER odpadní izolační a tepelně vodivé oleje

130301 * CER izolační a tepelně vodivé oleje, obsahující PCB

130306 * CER chlorované minerální izolační a tepelně vodivé oleje neuvedené pod číslem 13 03 01

130307 * CER nechlorované izolační a tepelně vodivé minerální oleje

130308 * CER syntetické izolační a teplovodivé oleje

130309 * CER izolační a tepelně vodivé oleje, snadno biologicky odbouratelné

130310 * CER ostatní izolační a teplovodivé oleje

130400 CER stokové oleje

130401 * CER stokové oleje z vnitrozemské plavby

130402 * CER stokové oleje z kanalizace mola

130403 * CER ostatní stokové oleje z navigace

130500 CER produktů na separaci oleje a vody

130501 * Pevný odpad CER z pískových komor a produktů separace oleje / vody

130502 * Kaly CER z produktů separace oleje / vody

130503 * Kaly CER z kolektorů

130506 * Oleje CER vyrobené separací oleje / vody

130507 * CER olejové vody vyrobené separací oleje/vody

130508 * CER směsi odpadu z pískových komor a odlučovačů oleje / vody

Odpad kapalného paliva 130700 CER

130701 * CER topný olej a motorová nafta

130702 * CER ropa

130703 * EWC ostatní paliva (včetně směsí)

130800 CER odpadní oleje jinak neuvedené

130801 * Kaly a emulze CER vyrobené procesy odsolování

130802 * CER jiné emulze

130899 * Odpady EWC jinak nespecifikované

140000 CER ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADIVA A HNACÍ PROSTŘEDKY (kromě 07 a 08)

140600 CER organická rozpouštědla, chladiva a odpadní pěny / aerosolové pohonné látky

140601 * CER chlorfluoruhlovodíky, HCFC, HFC

140602 * CER jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel, halogenované

140603 * CER ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

140604 * Kaly CER nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

140605 * Kaly CER nebo pevné odpady obsahující jiná rozpouštědla

150000 CER OBALOVÉ ODPADY, ABSORBENTY, hadry, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY (JINAK NEUVEDENÉ)

150100 CER pro obaly (včetně městských obalových odpadů podléhajících oddělenému sběru)

150101 CER papírové a kartonové obaly

150102 CER plastový obal

150103 CER dřevěný obal

150104 Kovový obal CER

150105 CER balení do kompozitních materiálů

150106 CER balení směsného materiálu

150107 skleněný obal CER

150109 CER textilní obal

150110 * Obaly CER obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami kontaminované

150111 * Kovové obaly CER obsahující nebezpečné pevné porézní matrice (např. azbest), včetně prázdných tlakových nádob

150200 CER absorbenty, filtrační materiály, hadry a ochranné oděvy

150202 * CER absorbenty, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak nespecifikovaných), hadry a ochranné oděvy, znečištěné nebezpečnými látkami

150203 CER absorbenty, filtrační materiály, hadry a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

160000 CER ODPAD JINAK V SEZNAMU NEUVEDENÝ

160100 Vozidla s ukončenou životností CER patřící k různým druhům dopravy (včetně nesilničních mobilních strojů) a odpad z demontáže vozidel s ukončenou životností a údržby vozidel (kromě 13, 14, 16 06 a 16 08)

Pneumatiky na konci životnosti 160103 CER

160104 * Vozidla s ukončenou životností CER

160106 CER vozidla s ukončenou životností, která neobsahují kapaliny ani jiné nebezpečné součásti

160107 * CER olejové filtry

160108 * Komponenty CER obsahující rtuť

160109 * Součástky CER obsahující PCB

160110 * CER výbušné součásti (například "airbagy")

160111 * CER brzdové destičky obsahující azbest

160112 CER brzdové destičky jiné než uvedené pod 16 01 11

160113 * CER brzdové kapaliny

160114 * CER nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

160115 CER nemrznoucí kapaliny jiné než uvedené pod číslem 16 01 14

160116 CER nádrže na kapalný plyn

160117 CER železné kovy

160118 CER neželezné kovy

160119 CER plast 160120 sklo

160121 * Nebezpečné součásti EWC jiné než uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14

160122 Součásti CER jinak neuvedené

160199 Odpady CER jinak nespecifikované

160200 CER odpad z elektrických a elektronických zařízení

160209 * CER transformátory a kondenzátory obsahující PCB

160210 * CER vyřazená zařízení obsahující nebo kontaminovaná PCB jinými než uvedenými pod číslem 16 02 09

160211 * CER vyřazené zařízení, obsahující chlorfluoruhlovodíky, HCFC, HFC

160212 * CER vyřazené zařízení, obsahující azbest ve volných vláknech

160213 * Vyřazené zařízení EWC obsahující nebezpečné součásti (2) jiné než uvedené pod čísly 16 02 09 a 16 02 12

160214 CER vyřazená zařízení, jiná než uvedená v položkách od 16 02 09 do 16 02 13

160215 * Nebezpečné součásti CER odstraněny z vyřazeného zařízení

160216 Součásti CER odstraněné z vyřazeného zařízení, jiné než uvedené pod číslem 16 02 15

160300 CER produkty mimo specifikaci a nepoužité produkty

160303 * Anorganický odpad CER obsahující nebezpečné látky

160304 Anorganické odpady CER neuvedené pod číslem 16 03 03

160305 * Organický odpad CER obsahující nebezpečné látky

160306 Organický odpad EWC jiný než uvedený pod číslem 16 03 05

Odpadní výbušniny 160400 CER

160401 * Odpadní munice CER

160402 * CER odpadní ohňostroje

160403 * CER ostatní odpadní výbušniny

Plyn 160500 CER v tlakových nádobách a odpadní chemikálie

160504 * Plyny CER v tlakových nádobách (včetně halonů), obsahující nebezpečné látky

160505 CER plyny v tlakových nádobách neuvedené pod číslem 16 05 04

160506 * Laboratorní chemikálie EWC obsahující nebezpečné látky nebo sestávající z nich, včetně směsí laboratorních chemikálií

160507 * CER odpadní anorganické chemické látky obsahující nebezpečné látky nebo z nich sestávající

160508 * CER odpadní organické chemikálie obsahující nebezpečné látky nebo z nich sestávající

160509 Odpadní chemikálie EWC jiné než uvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 a 16 05 08

160600 CER baterií a akumulátorů

160601 * CER olověné baterie

160602 * nikl-kadmiové baterie

160603 * Baterie CER obsahující rtuť

160604 CER alkalické baterie (kromě 16 06 03)

160605 ostatní baterie a akumulátory

160606 * Elektrolyty CER z baterií a akumulátorů, podléhají oddělenému sběru

160700 CER odpad z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě 05 a 13)

160708 * Odpad EWC obsahující olej

160709 * Odpad EWC obsahující jiné nebezpečné látky

160799 Odpady CER jinak nespecifikované

160800 spotřebovaných katalyzátorů CER

160801 CER použité katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, palladium, iridium nebo platinu (kromě 16 08 07)

160802 * Spotřebované katalyzátory CER obsahující nebezpečné přechodné kovy (3) nebo nebezpečné sloučeniny přechodných kovů

160803 Spotřebované katalyzátory CER obsahující přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů, jinak neuvedené

160804 CER použité katalyzátory z kapalného katalytického krakování (kromě 16 08 07)

160805 * Spotřebované katalyzátory CER obsahující kyselinu fosforečnou

160806 * Spotřebované kapaliny CER používané jako katalyzátory

160807 * Spotřebované katalyzátory CER kontaminované nebezpečnými látkami

160900 CER oxidační látky

160901 * Manganistan CER, například manganistan draselný

160902 * CER chromany, například chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný

160903 * Peroxidy CER, například peroxid vodíku

160904 * Oxidační látky CER jinak nespecifikované

161000 CER vodný kapalný odpad určený pro zpracování mimo lokalitu

161001 * Vodné odpadní roztoky CER obsahující nebezpečné látky

161002 Vodné odpadní roztoky CER neuvedené pod číslem 16 10 01

161003 * Vodné koncentráty CER obsahující nebezpečné látky

161004 Vodné koncentráty CER neuvedené pod číslem 16 10 03

161100 CER zbytky vyzdívek a žáruvzdorných materiálů

161101 * Vyzdívky a žáruvzdorné materiály na bázi uhlíku CER z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

161102 CER vyzdívky a žáruvzdorné materiály na bázi uhlíku z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01

161103 * CER ostatní vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

161104 CER ostatní vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

161105 * CER vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

161106 CER vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

170000 CER ODPADU ZE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH OPERACÍ (VČETNĚ PŮDY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

170100 CER beton, cihly, dlaždice a keramika

Cement 170101 CER

170102 CER cihly

170103 CER obklady a keramika

170106 * CER směsi nebo strusky z betonu, cihel, dlaždic a keramiky, obsahující nebezpečné látky

170107 CER směsi nebo strusky z betonu, cihel, dlaždic a keramiky neuvedené pod číslem 17 01 06

170200 CER dřevo, sklo a plast

170201 CER dřevo

170202 CER sklo

170203 CER plast

170204 * EWC sklo, plast a dřevo obsahující nebo kontaminované nebezpečnými látkami

170300 CER živičné směsi, černouhelný dehet a produkty obsahující dehet

170301 * CER živičné směsi obsahující černouhelný dehet

170302 CER živičné směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

170303 * EWC černouhelný dehet a produkty obsahující dehet

170400 CER kovy (včetně jejich slitin) 170401 měď, bronz, mosaz

170402 CER hliník

170403 vedení CER

170404 CER zinek

170405 CER železo a ocel

170406 CER cín

170407 CER smíšené kovy

170409 * Kovový odpad CER kontaminovaný nebezpečnými látkami

170410 * Kabely CER, impregnované olejem, černouhelným dehtem nebo jinými nebezpečnými látkami

170411 Kabely CER, jiné než uvedené pod číslem 17 04 10

170500 CER zemina (včetně zeminy z kontaminovaných míst), kameny a bahno z bagrování

170503 * CER zemina a horniny obsahující nebezpečné látky

170504 CER země a horniny neuvedené pod číslem 17 05 03

170505 * CER bagrovací bahno obsahující nebezpečné látky

170506 CER bagrovací hlušina jiná než uvedená pod číslem 17 05 05

170507 * CER drť pro železniční násypy, obsahující nebezpečné látky

170508 CER drcený kámen pro železniční štěrk, jiný než uvedený pod číslem 17 05 07

170600 CER izolační materiály a stavební materiály obsahující azbest

170601 * CER izolační materiály obsahující azbest

170603 * CER ostatní izolační materiály obsahující nebezpečné látky nebo z nich sestávající

170604 CER izolační materiály jiné než uvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

170605 * Stavební materiály CER obsahující azbest

170800 CER stavební materiály na bázi sádry

170801 * CER stavební materiály na bázi sádry kontaminované nebezpečnými látkami

170802 CER stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

170900 CER ostatní stavební a demoliční odpady

170901 * CER stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

170902 * CER stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. tmely obsahující PCB, pryskyřičné podlahy s obsahem PCB, vodotěsné skleněné prvky obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

170903 * EWC ostatní stavební a demoliční odpady (včetně směsných odpadů) obsahující nebezpečné látky

170904 CER směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

180000 CER ODPADU PROdukovaného ZDRAVOTNICTVÍM A VETERINÁRNÍM SEKTOREM NEBO SOUVISEJÍCÍMI VÝZKUMNÝMI ČINNOSTMI (kromě kuchyňského a stravovacího odpadu, který přímo nepochází z terapeutického ošetření)

180100 CER odpad z porodnic a odpad související s diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí u lidí

180101 řezné předměty CER (kromě 18 01 03)

180102 CER anatomické části a orgány včetně plazmových vaků a krevních zásob (kromě 18 01 03)

180103 * Odpad CER, který musí být shromažďován a likvidován uplatněním zvláštních opatření, aby se zabránilo infekcím

180104 odpad, který se nesmí sbírat a likvidovat uplatněním zvláštních opatření k zamezení infekcí (např. obvazy, sádry, prostěradla, jednorázové oděvy, hygienické vložky)

180106 * Chemikálie EWC sestávající z nebezpečných látek nebo obsahující nebezpečné látky

180107 Chemikálie EWC jiné než uvedené pod číslem 18 01 06

180108 * CER cytotoxické a cytostatické léky

180109 léčiva CER jiná než uvedená pod číslem 18 01 08

180110 * CER amalgámový odpad ze stomatologických výkonů

180200 CER odpad související s výzkumem a diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí u zvířat

180201 řezné předměty CER (kromě 18 02 02)

180202 * Odpad CER, který musí být shromažďován a likvidován uplatněním zvláštních opatření, aby se zabránilo infekcím

180203 Odpad CER, který se nesmí shromažďovat a likvidovat uplatněním zvláštních opatření k zamezení infekcí

180205 * Chemikálie EWC sestávající z nebezpečných látek nebo obsahující nebezpečné látky

180206 Chemikálie EWC jiné než uvedené pod číslem 18 02 05

180207 * CER cytotoxické a cytostatické léky

180208 léčiva CER jiná než uvedená pod číslem 18 02 07

190000 CER ODPADU PRODUKOVANÝCH Z ČISTÍREN ODPADŮ, ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MIMO STRÁNKY, TAK ZE ZPŮSOBU POTABILIZACE VODY A JEJÍ PŘÍPRAVY K PRŮMYSLOVÉMU VYUŽITÍ

190100 CER odpad ze spalování odpadu nebo pyrolýzy

190102 CER železné materiály extrahované z popela

190105 * Zbytky CER filtru z čištění výparů

190106 * CER vodný kapalný odpad ze zpracování výparů a jiného vodného kapalného odpadu

190107 * Pevný odpad CER z čištění spalin

190110 * Spotřebované aktivní uhlí CER, používané pro úpravu výparů

190111 * CER spodní popel a struska obsahující nebezpečné látky

190112 CER popel a struska jiné než uvedené pod číslem 19 01 11

190113 * Popílek CER obsahující nebezpečné látky

190114 Popílek CER jiný než uvedený pod číslem 19 01 13

190115 * Popel z kotlů EWC obsahující nebezpečné látky 190116 kotlový prach neuvedený pod číslem 19 01 15

190117 * Odpady z pyrolýzy CER obsahující nebezpečné látky

190118 Odpady z pyrolýzy EWC jiné než uvedené pod číslem 19 01 17

190119 CER písky reaktorů s fluidním ložem

190199 Odpady CER jinak nespecifikované

190200 CER odpad produkovaný specifickým chemicko-fyzikálním zpracováním průmyslového odpadu (včetně dekromatizace, dekyanace, neutralizace)

190203 CER směsi odpadů složené výhradně z odpadů, které nejsou nebezpečné

190204 * CER směsný odpad obsahující alespoň jeden nebezpečný odpad

190205 * CER kaly z chemicko-fyzikálních úprav obsahující nebezpečné látky

190206 CER kaly z chemických a fyzikálních úprav neuvedené pod číslem 19 02 05

190207 * CER oleje a koncentráty vyrobené separačními procesy

190208 * CER kapalný hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky

190209 * CER tuhé hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

190210 Spalitelný odpad EWC jiný než uvedený pod čísly 19 02 08 a 19 02 09

190211 * EWC ostatní odpady obsahující nebezpečné látky

190299 Odpady CER jinak nespecifikované

190300 CER stabilizovaný / zpevněný odpad (4)

190304 * Odpady EWC označené jako nebezpečné, částečně (5) stabilizované

190305 CER stabilizované odpady neuvedené pod číslem 19 03 04

190306 * Odpady CER označené jako nebezpečné, zpevněné

190307 zpevněné odpady EWC neuvedené pod číslem 19 03 06

190400 CER vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

190401 vitrifikovaný odpad CER

190402 * Popílek CER a další odpad z čištění spalin

190403 * CER neskelněná pevná fáze

190404 CER vodný kapalný odpad vyrobený temperováním vitrifikovaného odpadu

190500 odpadů CER produkovaných aerobním zpracováním pevného odpadu

190501 CER nekompostovaná část komunálního a podobného odpadu

190502 CER nekompostovaná část živočišného a rostlinného odpadu

190503 CER kompost mimo specifikaci

190599 Odpady CER jinak nespecifikované

190600 odpadů CER produkovaných anaerobním zpracováním odpadu

190603 CER kapaliny vyrobené anaerobním zpracováním městského odpadu

190604 digestát CER vyrobený anaerobním zpracováním městského odpadu

190605 CER kapaliny vyrobené anaerobním zpracováním odpadu živočišného nebo rostlinného původu

190606 CER digestát vyrobený anaerobním zpracováním odpadu živočišného nebo rostlinného původu

190699 Odpady CER jinak nespecifikované

190700 CER výluh ze skládky

190702 * Výluh ze skládky CER obsahující nebezpečné látky

190703 Výluh ze skládek CER, jiný než uvedený pod číslem 19 07 02

190800 CER odpad z čistíren odpadních vod, jinak blíže neurčený

190801 CER síto

190802 CER odpad z likvidace písku

190805 CER kaly produkované čištěním městských odpadních vod

190806 * CER nasycené nebo vyčerpané iontoměničové pryskyřice

190807 * CER roztoky a kaly z regenerace iontoměničových pryskyřic

190808 * CER odpad z membránových systémů obsahující nebezpečné látky

190809 CER směsi olejů a tuků vyrobené separací oleje/vody, obsahující pouze jedlé oleje a tuky

190810 * Směsi EWC olejů a tuků ze separace oleje/vody jiné než ty, které jsou uvedeny pod číslem 19 08 09

190811 * CER kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

190812 CER kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

190813 * Kaly CER obsahující nebezpečné látky z jiných průmyslových čištění odpadních vod

190814 Kaly CER z jiných úprav průmyslových odpadních vod, jiné než uvedené pod číslem 19 08 13

190899 Odpady CER jinak nespecifikované

190900 CER odpad produkovaný čištěním vody nebo její přípravou pro průmyslové použití

190901 Pevný odpad CER produkovaný primární filtrací a proséváním

190902 Kaly CER vyrobené procesy čištění vody

190903 Kaly CER vyrobené dekarbonizačními procesy

190904 CER spotřebované aktivní uhlí

190905 CER nasycené nebo vyčerpané iontoměničové pryskyřice

190906 CER roztoky a kaly z regenerace iontoměničových pryskyřic

190999 odpady jinak neuvedené

191000 CER odpad z drcení odpadů obsahujících kovy

191001 CER odpadní železo a ocel

191002 CER odpad z neželezných kovů

191003 * CER chmýří - lehká frakce a prášky, obsahující nebezpečné látky

191004 CER chmýří – lehká frakce a prach, neuvedené pod číslem 19 10 03

191005 * CER ostatní frakce obsahující nebezpečné látky

191006 CER ostatní frakce, jiné než uvedené pod číslem 19 10 05

191100 CER odpad produkovaný regenerací oleje

191101 * CER použité jílové filtry

191102 * Kyselé dehty CER

191103 * CER vodný kapalný odpad

191104 * Odpady CER z čištění paliv s bázemi

191105 * Kaly CER z čištění odpadních vod na místě obsahující nebezpečné látky

191106 CER kaly z čištění odpadních vod na místě, jiné než uvedené pod 19 11 05

191107 * Odpad CER produkovaný čištěním výparů

191199 Odpady CER jinak nespecifikované

191200 CER odpady z mechanického zpracování odpadu (např. třídění, drcení, zhutňování, peletování) jinak blíže neurčené

191201 CER papír a lepenka

191202 CER železné kovy

191203 CER neželezné kovy

191204 CER plast a pryž

191205 CER sklo

191206 * CER dřevo obsahující nebezpečné látky

191207 CER dřevo jiné než uvedené v 19 12 06

191208 textilní výrobky CER

191209 CER minerály (např. písek, kameny)

191210 hořlavý odpad CER (RDF: palivo získané z odpadu)

191211 * CER ostatní odpady (včetně směsných materiálů) z mechanického zpracování odpadu obsahující nebezpečné látky

191212 CER ostatní odpady (včetně směsných materiálů) z mechanického zpracování odpadu, jiné než uvedené pod číslem 19 12 11

191300 odpadů CER produkovaných rekultivací půdy a sanací podzemních vod

191301 * Pevný odpad CER produkovaný při rekultivacích, obsahující nebezpečné látky

191302 Pevný odpad CER z rekultivací, jiný než uvedený v položce 19 13 01

191303 * Kaly CER produkované při rekultivacích, obsahující nebezpečné látky

191304 CER kaly z rekultivací, jiné než uvedené pod položkou 19 13 03

191305 * Kaly CER z operací sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

191306 Kaly CER z operací sanace podzemních vod, jiné než uvedené pod číslem 19 13 05

191307 * EWC vodný kapalný odpad a vodné koncentráty z operací sanace podzemních vod obsahující nebezpečné látky

191308 CER kapalný vodný odpad a vodné koncentráty z operací sanace podzemních vod, jiné než uvedené pod číslem 19 13 07

KOMUNÁLNÍ ODPADY 200000 XNUMX CER (DOMÁCÍ A PODOBNÉ ODPADY PRODUKOVANÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVOU ČINNOSTÍ I INSTITUCEMI), VČETNĚ ODPADU Z TŘÍDĚNÉHO SBĚRU

200100 frakce CER podléhající oddělenému sběru (kromě 15 01 00)

200101 CER papír a lepenka

200102 CER sklo

200108 CER biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a jídelen

200110 CER oblečení

200111 textilní výrobky CER

200113 * CER rozpouštědla

200114 * Kyseliny CER

200115 * Alkalické látky CER

200117 * Fotochemikálie CER

200119 * Pesticidy CER

200121 * CER zářivky a další odpad obsahující rtuť

200123 * CER vyřazené zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky

200125 CER jedlé oleje a tuky

200126 * Oleje a tuky EWC neuvedené pod číslem 20 01 25

200127 * CER barvy, inkousty, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

200128 CER barvy, inkousty, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

200129 * CER detergenty obsahující nebezpečné látky

200130 CER detergenty jiné než uvedené pod 20 01 29

200131 * CER cytotoxické a cytostatické léky

200132 léčiva CER jiná než uvedená pod číslem 20 01 31

200133 * Baterie a akumulátory EWC uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03, jakož i netříděné baterie a akumulátory obsahující takové baterie

200134 CER baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

200135 * EWC vyřazená elektrická a elektronická zařízení, jiná než uvedená v 20 01 21 a 20 01 23, obsahující nebezpečné součásti (6)

200136 vyřazená elektrická a elektronická zařízení jiná než uvedená v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

200137 * Dřevo CER, obsahující nebezpečné látky

00138 CER dřevo jiné než uvedené v 20 01 37

200139 CER plast

200140 CER kov

200141 CER odpad produkovaný čištěním komínů a komínů

200199 CER ostatní frakce jinak neuvedené

200200 XNUMX CER zahradní a parkový odpad (včetně odpadu ze hřbitovů)

200201 CER biologicky rozložitelný odpad

200202 CER země a skála

200203 CER ostatní biologicky nerozložitelné odpady

200300 CER ostatní komunální odpad

200301 CER netříděný komunální odpad

200302 CER odpad z trhů

200303 CER zbytky čištění silnic

200304 CER kal ze septiku

200306 CER odpad z čištění odpadních vod

200307 CER objemný odpad

200399 CER komunální odpad jinak blíže neurčený

VYKUPUJEME MĚĎ

CO DĚLÁME

šrot hliníku

KONTROLA AUTORIZACE A ODHAD HODNOTY ODMÍTNUTÍ

hliníkový šrot

OBCHODNÍ PODPORA PRO NÁKUP A PRODEJ

VÝKUP A PŘÍMÝ PRODEJ VŠECH DRUHŮ ODPADŮ, I NEBEZPEČNÝCH

MLUVÍ O NÁS

Hlavní menu

Pouze pro firmy. 8-12 a 14-18
TRH S KOVY

ZDARMA
POHLED